Енергиен мениджмънт - EnMs.bg

Енергиен мениджмънт - EnMs.bg

Мониторингови системи за разпределителни мрежи

Повече интелигентност в разпределителната мрежа. Интеграция на вторични подстанции в интелигентна мрежа.

Интегриране на вторични подстанции в една интелигентна мрежа

В миналото разпределителните мрежи се планираха с идеята за чисто протичане на енергията „отгоре-надолу“, от високо през средно към ниско напрежение при крайния консуматор. Размерите на оборудването като трансформатори, кабели и защити се проектираха въз основа снабдяването на сградите, типичните товарови графици, статистически фактор на потребление и относително голям коефициент на достатъчност.

През последните няколко години класическият модел на проектиране и технологията на доставка на електроенергия бяха променени поради много външни въздействия. Следователно изискванията за ефективни мрежи играят все по-важна роля, нарастваща с увеличаване на доставяната енергия от възобновяеми източници. Тези въздействия се отнасят главно за мрежите ниско напрежение. Там могат да възникнат критични условия на работа и претоварвания, тъй като мрежите, проектирани по класическия начин, не са предвидени да отговарят на последните. Вторичните подстанции стават все по-интелигентни възли: те поемат задачи от просто четене на данни, локализиране на повредите, отчитане на смущения, анализ качеството на енергията до пълен отдалечен контрол и дори автоматизиране.

Трябва да се даде възможност на следните изисквания да влязат в сила, особено що се отнася до модернизация на съществуващи вторични подстанции:

 • Ограничено пространство: допълнителните системи за мониторинг и телеуправление трябва да бъдат нагодени към ограничените възможности за разширение на вторичните подстанции.
 • Ценова ефективност: от една страна, компонентите трябва много лесно да се монтират (‚plug-and-play’), а от друга – трябва да са с минимална стойност при трайна експлоатация.
 • Мащабируемост: Решенията трябва да осигуряват изгодно внедряване и да са лесни за разширяване според изискванията и желаната селективност.

Разпределителните мрежи са чувствителното място на енергийния преход

Преобразуване на електрическата мрежа

98 % от възобновяемата енергия се въвеждат в регионалните и местни разпределителни мрежи. Става очевидно, че развитието на разпределителните мрежи не може да върви в крак с нарастващото количество възобновяема енергия в енергийния микс. Индикатор за това е нарастващият брой прекъсвания на захранването в разпределителните мрежи, т.е. изключването на системи с възобновяема енергия. Според германското федерално правителство, един на всеки 300 kWh генерирана възобновяема енергия е прекъснат. Това означава, че операторите на разпределителните мрежи следва да инвестират в модерни, умни мрежи. В свое изследване относно разпределителната мрежа Германската Енергийна Агенция (Dena) отчита нужди от мерки за развитие и преобразуване в размер на 27,5 млрд. евро до 2020 г. Нови проучвания, обаче, показват, че интелигентната технология може да намали подобни разходи почти наполовина.

Последствия за енергийната индустрия:

Преобразуването на електрическата мрежа ще има дълбоки последствия за енергийния бранш:

 • Обръщане достигането на върхова стойност на потока на натоварване при повторно захранване;
 • Претоварвания на работното оборудване;
 • Нарастване границите на напрежението в точката на захранване
 • Повишение на енергийното свръхпроизводство
 • Дисбаланси – основно в мрежата ниско напрежение
 • Нарастващи изисквания по отношение средата за съхранение
 • Инфраструктурни мерки за електрическа мобилност

 


Решения на Janitza за оператори на разпределителни мрежи

Janitza осигурява всеобхватни решения – от универсални измервателни уреди до мрежови анализатори клас А. Съвместимите компоненти (от токови трансформатори с разделяеми ядра до визуализиращи уреди) осигуряват безопасност на работата. Модулният подход към системата позволява на оператора да избере желаните отделни елементи - токов трансформатор с разделяемо ядро за реконструкции, измервателно устройство, модем, софтуер за анализ на електроенергията, средства за доклад и т.н.

Като допълнение към огромния обем спестено време за инженеринг, тези постановки водят до икономии на средства на всички нива. Отворената структура за комуникации гарантира лесния запис на всички данни в съществуващата система. Тъй като информацията се съхранява в централна база данни, е възможно оценяване състоянието на мрежата чрез мобилни устройства – смартфони, таблети или компютри – като допълнение към лесното диагностициране на главния монитор в контролната зала.

Due to the energy transition, the innovative components in the electricity network of the future will have to be controlled and regulated actively by sensor systems.
Поради преходния характер на енергията, иновативните компоненти в електрическата мрежа на бъдещето ще трябва да бъдат управлявани активно от системи сензори.

Броят на управляваните мрежови елементи (фидер, склад или електрическа мобилност) продължава да расте, което води също до увеличение обема на данните. Интелигентното оценяване осигурява валидна основа за решения, което прави претоварването с информация лесно управляемо. Това означава, че стратегиите за поддръжка могат да се настройват или процесите на планиране да се оптимизират, което от своя страна осигурява една стабилност и сигурност на разпределителните мрежи. В допълнение, качеството на енергията може да бъде оценявано бързо, в съответствие с EN 50160 и документирано по законен начин.

Нашите системни компоненти – подробно:

 • Широк спектър измервателни устройства – от прост уред за измерване на енергията до анализатор за качеството на енергия клас А
 • Софтуер GridVis® за визуализиране на мрежата
 • Управление на бази данни
 • Управление на аларми
 • Средства за отчет – напр. годишен доклад съгласно EN 50160
 • Комуникационни устройства (гейтуей, модем и др.)
 • Голям набор токови трансформатори – за въвеждане в експлоатация и обучение.

Ползите за клиента

 • Пълна прозрачност от високо към ниско напрежение
 • Сигурно, самостоятелно оперативно управление на ниво ниско напрежение
 • Автоматично определяне състоянието на мрежата за всеки възел
 • Оптимално използване на съществуващата инфраструктура
 • Ниското напрежение става интелигентно
 • Системните решения могат да се разширяват модулно
 • Мултифункционално свързване към контролния център
 • Свеждане до минимум времената на прекъсване и престоите
 • По-ниски инвестиционни разходи (с помощта на интелигентност вместо мед)

 

GridVis®-Ultimate 51.00.190

Също като GridVis®-Service, но със следните допълнителни функции:
НОВО: GridVis® - енергиен уеб интерфейс

 • Разширено потребителско управление
 • Табла (персонализирано създаване на неограничен брой страници)
 • Приложения
 • Ключови индикатори за ефективност (КИЕ)
 • Санки-схема за анализ на енергията
 • Преглед на устройствата и функция граф
 • Ръководство за изображения

GridVis®-Service 51.00.180

GridVis®-Professional 51.00.160

GridVis®-Basic - Free basic edition 51.00.116

Приложения

С GridVis®, Janitza предлага един ориентиран към потребителя софтуер за конфигуриране на система за енергиен мониторинг и следене качеството на енергията. Софтуерът GridVis®-Basic, който се предлага с всички измервателни устройства на Janitza, позволява програмирането и конфигурирането на мрежови анализатори, универсални измервателни устройства, дейта логери и контролери за корекция фактора на мощността. Той също така осигурява средства за четене, записване, показване, обработване, анализиране и оценяване на данните от измерванията.

GridVis® е всеобхватно и мащабируемо софтуерно решение за доставчици на енергия, управление на мощности за промишлени приложения, пазара за недвижимо имущество и инфраструктурни проекти.

С помощта на GridVis®, техническото и търговското ръководство могат да добият необходимите данни за евентуално спестяване на енергия, намаляване на енергийните разходи, предприемане на мерки за избягване на производствени прекъсвания и престои и оптимизиране използването на работното оборудване.

GridVis Kundennutzen

Ползите за клиента

 • Намаляване разходите за енергия
 • В Германия е налице енергийно данъчно облекчение от 2013 г. във връзка с енергийния мениджмънт
 • Възможност за преглед консумацията на енергия в различни отдели
 • Повишаване надеждността на снабдяването
 • Запазване на околната среда (екологично мислене)
 • Използване на оптимизиран енергиен микс, оптимизиране на енергийните разлики
 • Повишено съзнание на сътрудниците по отношение на енергийната ефективност и опазване на климата
 • Център за управление на разходите
 • Причинно-следствени възлагане и отчитане на разходите за енергия

 

UMG 512 Class A power quality analyser with RCM

UMG 512 - Class A power quality analyser

The Janitza UMG 512 is particularly well suited to the monitoring of power quality in accordance with current standards, e.g. EN 50160, IEEE519 or EN 61000-2-4.

  Power quality
 • Harmonics analysis up to the 63rd harmonic, odd / even (U, I, P, Q)
 • Interharmonics (U, I), distortion factor THD-U / THD-I / TDD
 • Measurement of positive, negative and zero sequence component
 • Imbalance, direction of rotation field, voltage crest factor
 • Flicker measurement in accordance per DIN EN 61000-4-15
 • Logging and storage of transients (> 39 μs)
 • Short term interruptions (from 10 ms), illustration with effective values and waveforms

  High quality measurement

 • Constant true RMS
 • Measurement process in accordance with IEC 61000-4-30
 • Certified accuracy of measurement per class A
 • Continuous sampling of the voltage and current measurement inputs at 25,600 Hz
 • Recording of over 2,000 measured values per measurement cycle
 • Accuracy of measurement of the active energy: Class 0.2